Sunday, March 9, 2014

《戒懶文》

仍然記得這一篇很有意思的古文章:

《戒懶文-示諸生》陳獻章 (陳白沙)

大舜為善雞鳴起,周公一飯凡三止。   
仲尼不寢終夜思,聖賢事業勤而已。   
昔聞鑿壁有匡衡,又聞車胤能囊螢。   
韓愈焚膏孫映雪,未聞懶者留其名。
爾懶豈自知,待我詳言之:   
官懶吏曹欺,將懶士卒離,   
母懶兒號寒,夫懶妻啼饑,
貓懶鼠不`走,犬懶盜不疑。
細看萬事乾坤內,只有懶字最為害。
諸弟子,聽訓誨:日就月將莫懶怠。
舉筆從頭寫一篇,貼向座右為警誡。

No comments :

Post a Comment